چگونه هدف بگذاریم ؟

همه ما اگر در دورانی از زندگی به خودمان آمده باشیم، احتمالا دست به هدف گذاری زده ایم. و در این راستا چندین هدف هم برای خود گذاشته ایم که ممکن است به آنها رسیده…